Obchodní podmínky

V Jihlavě dne 27. 9. 2023

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují k nákupu na webových stránkách www.hairsoft.cz provozovaných společností UnisSoft s.r.o. se sídlem Nad Jihlávkou 5064/6, 586 01, Jihlava, IČ: 27740013 (dále jen Prodávající) a ustanovují práva a povinnosti stran (Prodávajícího a Kupujícího) vzniklé na základě smlouvy uzavřené vyplněním a odesláním objednávky na stránkách Prodávajícího.

 

II. Zkušební doba software

Kupující má možnost software před uzavřením smlouvy a závazném objednání vyzkoušet, a to za účelem seznámení se s programem a jeho funkcemi. Software tak může Kupující využívat v plném rozsahu 30 dní od prvotního stažení a následné instalace. Zkušební verze TRIAL je omezena na 1 zkušební firmu a 1 uživatele.

Prodávající si ve zkušební době nenárokuje od Kupujícího žádné poplatky.
Po skončení zkušební doby je software deaktivován, není možné ho dále využívat. Po skončení zkušební doby nejsou účtovány žádné poplatky.

Rozhodne-li se Kupující během zkušební doby, ale i po jejím uplynutí, pro objednání a zakoupení software, je nutné učinit objednávku na webových stránkách Prodávajícího. Vložená data (ze zkušební verze) v tomto případě zůstávají v programu zachována.

 

III. Objednání

Veškeré objednávky podané prostřednictvím objednávkového formuláře jsou závazné.

Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, rozumí jim a vyjadřuje s nimi souhlas.

Software, rozšiřující moduly či webové aplikace (dále jen Produkt) lze plně využívat po uzavření smlouvy (tedy odeslání objednávky) a následném zaplacení smluveného poplatku za pronájem licence.

Tímto Prodávající poskytuje právo Kupujícímu na plnohodnotné užívání Produktu v objednaném rozsahu.

Veškeré ceny jsou uvedené na webových stránkách Prodávajícího www.hairsoft.cz/cenik.

Užívání Produktu je spojené s povinností Kupujícího platit Prodávajícímu měsíční či roční poplatek, dle objednávky. Kupující je srozuměn s tím, že jeho povinnost platit smluvený poplatek není vázána na fyzické využívání ani rozsah využívání Produktu v příslušeném období.

Poplatek za využívání Produktu je splatný na základě faktury. Ta je Kupujícímu při měsíční platbě pravidelně zasílána elektronicky na uvedený email v objednávce se splatnostní 10 dní. Fakturováno je vždy za aktuální měsíc. Při roční platbě je Kupujícímu elektronicky zasílána faktura 1x ročně se splatností 10 dní.

V případě prodlení platby o více než 10 dní je Kupujícímu zamezen přístup k Produktu. To se týká nejen prodlení za platbu licence, ale i při prodlení platby za jakékoli ostatní služby poskytované Prodávajícím (kredit, školení atp.)
Po zaplacení dlužné částky Prodávajícímu je přístup Kupujícímu obnoven.

 

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

Na Produkty nabízené v internetovém obchodě společnosti UnisSoft s.r.o. se nevztahuje ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku o možnosti odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Vrácení zboží je možné pouze u produktů s fyzickou distribucí (čtečky, zákaznické karty).
Software, rozšiřující modul, webové aplikace – produkty distribuované elektronicky nelze vrátit.

V případě, že se Kupující rozhodne během 14 dnů od uzavření smlouvy přestat software využívat, může od smlouvy odstoupit. To je nutné oznámit písemně na emailové adrese info@hairsoft.cz.
Kupujícímu bude fakturován pouze poplatek za jednoměsíční využívání programu, který je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit.

Produkt registrovaný nebo upravený pro konkrétního koncového zákazníka nebo objednaný na základě dodaných registračních údajů (upgrade nebo update produktu) nelze vrátit.

 

V. Užívání software a jeho ukončení

Pokud si Kupující přeje z jakéhokoli důvodu přestat software, modul, webovou aplikaci či jiný Produkt nadále využívat, je povinen zaslat písemný požadavek na email info@hairsoft.cz. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce v němž byla výpověď doručena.

Při ročním předplatném s 10% slevou nemá Kupující nárok na vrácení jeho předplaceného poplatku.

Pokud má Kupující roční předplatné a jeho ukončení neoznámí 1 měsíc před výročím smlouvy, vztahuje se na něj též jednoměsíční výpovědní lhůta, která je mu fakturována a kterou je Kupující povinen uhradit.

Prodávající je též oprávněn od smlouvy odstoupit, a to okamžitě, poruší-li Kupující své povinnosti, které definují tyto podmínky a licenční smlouva Produktu. V případě, že je Kupující v prodlení platby o více než 60 dní a nápravu nesjedná ani přes písemnou výzvu Prodávajícího nebo bude-li proti Kupujícímu zahájeno insolvenční řízení.

 

VI. Práva a povinnosti Prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a umožnit tak po zaplacení její elektronickou distribuci.

Vyplněním registračního formuláře, nebo závazné objednávky v rámci internetového obchodu, dává Kupující Prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování jeho osobních údajů. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a je s nimi bezpečně nakládáno dle ustanovení GDPR.

Prodávající nezaručuje, že funkce Produktu budou vyhovovat požadavkům Kupujícího. Kupující nese plnou zodpovědnost za výběr Produktu pro dosažení jím zamýšlených výsledků spojených s používáním Produktu.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za hardware Kupujícího, jeho funkčnost a kompatibilitu s Produktem.

Prodávající nenese odpovědnosti vůči Kupujícímu za způsob využití, obsah databáze a manipulaci s Produktem.

Prodávající má právo zrušit objednávku, je-li dodávka objednaného Produktu nemožná. V případě, že Kupující zaplatil objednaný Produkt předem, vrátí Prodávající Kupujícímu celou částku nejpozději do 7 dnů od zjištění uvedené skutečnosti.

Prodávající má právo zrušit objednávku, je-li u Produktu uvedena chybná cena nebo došlo ke změně ceny.

 

VII. Práva a povinnosti Kupujícího

Kupující je povinen uvést v objednávce správné a pravdivé údaje.

Kupující je povinen odebrat objednaný Produkt a zaplatit za něj cenu uvedenou na faktuře.

Kupující se zavazuje Produkt užívat výhradně v souladu s těmito podmínkami a s licenční smlouvou Produktu.

Kupující není povinen Produkt využívat. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu odměnu, kterou od něj přijal na základě objednávky a následné fakturace za využívání Produktu. Prodávající nenese odpovědnost za rozsah využívání Produktu Kupujícím.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to. Toto ustanovení se netýká údajů, které jsou nutné k zajištění průkaznosti účetních dokladů.

Prodávající je výlučným vlastníkem autorských práv Produktu. Objednáním Produktu získává Kupující pouze oprávnění k jeho využívání. Kupujícímu nevznikají uzavřením smlouvy žádná práva k vlastnictví Produktu.

Kupující má možnost využívat pravidelných aktualizací a upgrade Produktu, které jsou od Prodávajícího poskytovány zcela zdarma.

Kupující má zdarma k dispozici kompletní manuálovou dokumentaci, která mu umožní hladkou práci s Produktem. 
Prodávající poskytuje poradenský servis a podporu při řešení potíží nebo závad týkajících se práce s Produktem skrze kontaktní formulář na www.hairsoft.cz/kontakt.VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky, jejichž nedílnou součástí je i licenční smlouva, kterou musí Kupující při instalaci odsouhlasit a je povinen se jí řídit, jsou platné a účinné momentem instalace Produktu.

Není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti občanským zákoníkem č 89/2021 Sb. a ostatními právními předpisy České republiky.

Znění těchto obchodních podmínek a licenční smlouvy představuje mezi Prodávajícím a Kupujícím jedinou a závaznou dohodu vztahující se k Produktu.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit.

 

IX. Zásady ochrany osobní údajů

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje společnost UnisSoft s.r.o. shromažďuje prostřednictvím Produktů a jak s těmito údaji nakládá.

Společnost UnisSoft s.r.o. shromažďuje údaje, které zákazník poskytuje dobrovolně, například při vytváření účtu, stažení zkušební verze Produktu nebo odesláním objednávky na www.hairsoft.cz. Jedná se o nutné údaje potřebné pro objednání produktů a služeb, fakturaci, komunikaci se zákazníkem a poskytování technické podpory. Některé údaje jako je například aktivace Produktu či stav kreditu získáváme pomocí softwarové technologie. Data nikdy nezískáváme od třetích stran.

Zákazníkovi mohou být na jeho emailovou adresu odesílány emaily s informacemi týkající se nastavení testovaného či zakoupeného Produktu, novinky a aktualizace.

Veškeré údaje získané od zákazníka jsou použity výhradně pro potřebné účely a považovány za důvěrné. Společnost UnisSoft s.r.o. se zavazuje chránit osobní údaje zákazníků před zneužitím třetích stran. Zákazník může na základě svých práv požádat o pseudonymizaci, tedy vymazání svých citlivých údajů.

Produkty společnosti UnisSoft s.r.o. mohou používat soubory cookie a obdobné technologie k poskytování online služeb a shromažďování nutných údajů. Soubory cookie nám mimo jiné umožňují ukládat vaše předvolby a nastavení, realizovat aktivaci, přihlašování, analyzovat výkonnost online služeb. Naše weby mohou zahrnovat webové signály a soubory cookie poskytovatelů služeb třetích stran (Google Analytics).

Společnost UnisSoft s.r.o. nezodpovídá za ochranu osobních údajů nebo postupy zabezpečení firem či jednotlivců, kteří využívají jakýkoli náš Produkt. Používání Produktů společnosti UnisSoft s.r.o. podléhá zásadám ochrany dané firmy.

UnisSoft s.r.o. nakládá s citlivými údaji dle nejlepšího vědomí a svědomí v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR směrnice).